Půjčovna jízdních kol

Provozní řád v Jihočeském kraji

I.

Jízdní kolo s příslušenstvím a případně též cyklistická přilba (dále věc) je nájemci pronajímána na základě uzavřené nájemní smlouvy po úhradě nájemného a složení kauce za jízdní kolo. Nájemné je splatné předem, v den uzavření smlouvy, pokud není stanoveno jinak. Při vrácení věci před dohodnutým termínem se nájemné nevrací. Smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

II.

Pronajímatel pronajímá nájemci věc uvedenou v nájemní smlouvě a nájemce se zavazuje věc po sjednanou dobu nájmu užívat k obvyklému účelu. Nájemce nesmí dát věc do nájmu třetí osobě a není oprávněn provádět na věci žádné změny. Nájemce bude věc používat výhradně na svoji zodpovědnost.

III.

Nájemce se zavazuje, že se bude o věc řádně starat a užívat jí tak, aby nedošlo k jejímu poškození, ztrátě nebo nepřiměřenému opotřebení. Nájemce se dále zavazuje, že nebude věc užívat, mohlo-li by jejím dalším užíváním dojít k její poruše, poškození nebo jejímu zničení a věc neprodleně dopraví k pronajímateli k opravě. Opravy a úpravy na věci je oprávněn provádět pouze pronajímatel. Nájemce je oprávněn provést pouze opravu poškozené pneumatiky. V případě jakékoliv ztráty nebo zničení věci (i části věci) v době trvání nájmu se nájemce zavazuje uhradit pronajímateli zůstatkovou hodnotu věci, příp. její části. V případě poškození věci se nájemce zavazuje uhradit pronajímateli náklady na opravu věci a v případě neopravitelnosti věci se nájemce zavazuje uhradit zůstatkovou hodnotu věci, příp. její části.

Výše zůstatkové hodnoty věci nebo její části, cena za opravu poškozené věci a smluvní pokuty budou přednostně hrazeny ze složené kauce. Pronajímatel je oprávněn zadržet odpovídající část kauce k úhradě vzniklých škod, přirážek a smluvních pokut. Výši zadržené části kauce určuje pronajímatel. Výše ceny za opravu poškozené věci je stanovena odborným servisem, který opravu provedl.

V případě ztráty nebo zničení věci (i části věci) je zůstatková hodnota věci nebo její části stanovena pronajímatelem. Je-li skutečná zůstatková hodnota věci, příp. její části, nebo cena za opravu poškozené věci nižší než zadržená část kauce, je pronajímatel povinen poukázat vzniklý rozdíl nájemci do 30 dnů od stanovení výše škody. Je-li zůstatková hodnota předmětu nájmu, příp. jeho části, nebo cena za opravu poškozené věci vyšší než zadržená část kauce, pronajímatel oznámí výši doplatku nájemci do 30 dnů od stanovení výše škody.

Nájemce je povinen uhradit rozdíl mezi zadrženou kaucí a skutečnou zůstatkovou hodnotou předmětu nájmu, příp. jeho části, nebo cenou za opravu poškozené věci do 10 dnů od doručení takového oznámení nájemci. Za doručenou se považuje, jak zpráva doručovaná poštou doporučeným dopisem s dodejkou nebo zásilka s doručenkou, tak i oznámení nájemci, že zásilka nebyla doručena a je k vyzvednutí na poště.

K ceně opravy poškozené věci nebo k zůstatkové hodnotě zničené nebo ztracené části věci je pronajímatel oprávněn účtovat nájemci smluvní pokutu ve výši 100,- Kč. V případě ztráty celé věci, zničení celé věci nebo v případě nevrácení celé věci pronajímateli v den ukončení nájmu do konce pracovní doby železniční stanice, ze které bylo kolo zapůjčeno, případně železniční stanice pro vrácení jízdního kola, je pronajímatel oprávněn účtovat nájemci, mimo zůstatkové hodnoty věci i smluvní pokutu 1000,- Kč za každou nevrácenou věc. Nájemce je povinen uhradit smluvní pokutu bez ohledu na to, zda poškození, zničení či ztrátu věci či části věci, sám zavinil. Uhrazením zůstatkové hodnoty věci či části věci a uhrazením smluvní pokuty nejsou dotčeny případné další nároky pronajímatele na náhradu škody.

V případě ztráty nebo poškození doplňkových součástí k věci je nájemce povinen uhradit pronajímateli jejich zůstatkovou hodnotu určenou pronajímatelem.

Výše smluvní pokuty i určení zůstatkové hodnoty se uvádějí vždy v částkách s DPH v zákonem stanovené výši.

IV.

Nájemce provede při převzetí věci kontrolu stavu a úplnosti. Odchylky a případná poškození se uvedou do nájemní smlouvy.

V.

Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou. Věc bude vrácena v dohodnuté půjčovně jízdních kol ČD v provozní době, zveřejněné na provozně.

VI.

Nájemní smlouva opravňuje nájemce věci k bezplatné přepravě věci formou přepravy spoluzavazadel a formou úschovy během přepravy v osobních, spěšných vlacích.

Nájemní smlouva rovněž opravňuje po dobu účinnosti k bezplatné úschově věci v úschovnách ČD.

VII.

Vrátí-li nájemce věc po době dohodnuté v nájemní smlouvě, je povinen hradit nájemné až do vrácení věci a navíc hradit smluvní pokutu ve výši 1/2 denní sazby denního nájemného (vč. DPH v zákonem stanovené výši) za každý započatý den prodlení. V případě ztráty věci, zničení věci, nebo její nevrácení v den ukončení nájmu do konce pracovní doby železniční stanice, ze které bylo kolo zapůjčeno, případně železniční stanice pro vrácení jízdního kola se doplatek nájemného a úrok z prodlení nevybírají. (Nájemce je vedle zůstatkové hodnoty věci povinen uhradit pronajímateli i smluvní pokutu a případně též náhradu škody dle čl. III těchto podmínek). Pronajímatel je oprávněn použít k úhradě doplatku nájemného nebo smluvních pokut zadrženou kauci.

VIII.

Při vrácení věci pronajímateli je nájemce povinen předložit pronajímateli stejnopis nájemní smlouvy, na kterém bude potvrzeno vrácení věci a její stav. Dále je povinen předložit stvrzenku o přijaté kauci.

IX.

Pokud dojde k rozporu mezi ustanoveními těchto podmínek a konkrétní nájemní smlouvou, ustanovení konkrétní nájemní smlouvy mají přednost před ustanoveními těchto podmínek.Manažer RP ZAP
Bc. Jaromír Půta v.r.
Tato webová stránka vznikla jako součást evropského projektu OBIS, který je podporován: Intelligent Energy Europe Centrum dopravního výzkumu

Uvedené informace představují názory Centra dopravního výzkumu, v.v.i. a nutně neodrážejí stanoviska Evropského společenství. Evropská komise nenese žádnou odpovědnost za jejich použití.